ทำเนียบบุคลากร

นางดวงตา จำนงค์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี

นางสาวมัจฉา เผ่าภูรี
หัวหน้า กศน.ตำบลตลาดขวัญ

รายชื่อคณะกรรมการ กศน.ตำบลตลาดขวัญ
1. นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร รองประธาน
3. นายส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธุ์ กรรมการ
4. หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลตลาดขวัญ กรรมการ
5. นางเจริญศรี หวังอนุตตร กรรมการ
6. นายอัมพร มาลินีไพบูลย์ กรรมการ
7. นางซ่อนกลิ่น สุวรรณสิทธิ์ กรรมการ
8. นางวนิดา เหรียญจินดา กรรมการ
9. นางพิมผกา มาสขาว กรรมการ
รตท.ทัตพล เอี่ยมเกตุแก้ว กรรมการ
นายเจียม รุ่งศรี กรรมการ
นางจินตญา อิ่มน้อย กรรมการ
นางจิราภรณ์ พิมพ์มหาทรัพย์ กรรมการ
นางยอดกมล อาจฟัก กรรมการ
นางสาวมัจฉา เผ่าภูรี กรรมการและเลขานุการ

รายชื่ออาสาสมัคร กศน.ตำบลตลาดขวัญ
1. นางสารภี วีระวงค์  14. นางศรีนวล พิทักษ์สาลี
2. นายเฉลิมชัย พิมพ์มหาทรัพย์ 15. นางลำยวง พรหมจันทร์
3. นางวัลภา อิศรางกูร ณ อยุธยา 16. นางสาวาสนา เสริมศรี
4. นางบุญมี เฉลิมทรง 17. นางมะลิ สรรพนา
5. นายประทวน จันทร์ฉาย 18. นางนันทา ม่วงมูล
6. นายปัญญา หนูเทศ 19. นางนวลนิตย์ กาจันทร์
7. นางสมนึก รัตนเขมากร 20. นางโกศล กัลยานุกูล
8. นางขวัญจิตร วรรณปานไพร 21. นางกิรณา รัตนเสถียร
9. นางวรรณา บุปผาทอง 22. นางชนิดา ฟักทิม
10. นางสาวมัลลิกา อังคนาวิน 23. นางนงเยาว์ เขียวคง
11. นางสาวสำเริง พวงประดับ 24. นางกิรณา รัตนเสถียร
12. นางจุฬาลักษณ์ ดวงดารา 25. นางสุรางค์พิมล เพ็ชรเพ็ง
13. นางพนิดา สาชนะ

ข้อมูลสารสนเทศ กศน.ตำบลตลาดขวัญ
มีครูประจำกลุ่มในความรับผิดชอบ จำนวน 4 คน
จำนวนนักศึกษาสายสามัญ จำนวน 294 คน
ระดับ ม.ต้น หลักสูตร พุทธศักราช 2544 ระดับ ม.ปลาย หลักสูตร พุทธศักราช 2544
– ชาย จำนวน 8 คน – ชาย จำนวน 17 คน
– หญิง จำนวน 4 คน – หญิง จำนวน 20 คน
รวม 12 คน รวม 37 คน
ระดับ ม.ต้น หลักสูตร พุทธศักราช 2551 ระดับ ม.ปลาย หลักสูตร พุทธศักราช 2551
– ชาย จำนวน 14 คน – ชาย จำนวน 17 คน
– หญิง จำนวน 4 คน – หญิง จำนวน 20 คน
รวม 18 คน รวม 37 คน
จำนวนนักศึกษาแยกตามประเภทครู
นางสาวมัจฉา เผ่าภูรี หัวหน้า ครู กศน. ตำบลตลาดขวัญ
นักศึกษาในความรับผิดชอบ จำนวน 120 คน
ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 7 คน
ระดับ ม.ต้น หลักสูตร พุทธศักราช 2551 ระดับ ม.ปลาย หลักสูตร พุทธศักราช 2551
– ชาย จำนวน 14 คน – ชาย จำนวน 57 คน
– หญิง จำนวน 4 คน – หญิง จำนวน 45 คน
รวม 18 คน รวม 102 คน
นางเยาวเรศ งานดี ครูประจำกลุ่ม กศน. ตำบลตลาดขวัญ
นักศึกษาในความรับผิดชอบ ระดับ ม.ปลาย หลักสูตร พุทธศักราช 2551 จำนวน 50 คน
– ชาย จำนวน 23 คน
– หญิง จำนวน 27 คน
นางสุรางค์พิมล เพ็ชรเพ็ง ครูประจำกลุ่ม ศรช.สมาคมสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาในความรับผิดชอบ ระดับ ม.ปลาย พุทธศักราช 2544 จำนวน 37 คน
– ชาย จำนวน 17 คน
– หญิง จำนวน 20 คน
นางขวัญจิตร วรรณปานไพร ครูประจำกลุ่ม อนามัยตลาดขวัญ 2 (โสสุคอนโด)
นักศึกษาในความรับผิดชอบ ระดับ ม.ต้น พุทธศักราช 2544 จำนวน 12 คน
นักศึกษาในความรับผิดชอบ ระดับ ม.ต้น พุทธศักราช 2551 จำนวน 32 คน

ระดับ ม.ต้น หลักสูตร พุทธศักราช 2544 ระดับ ม.ปลาย หลักสูตร พุทธศักราช 2551
– ชาย จำนวน 8 คน – ชาย จำนวน 13 คน
– หญิง จำนวน 4 คน – หญิง จำนวน 19 คน
รวม 12 คน รวม 32 คน
นางสาวกรกมล วรรณปานไพร ครูประจำกลุ่ม อนามัยตลาดขวัญ 2 (โสสุคอนโด)
นักศึกษาในความรับผิดชอบ ระดับ ม.ต้น พุทธศักราช 2551 จำนวน 43 คน
– ชาย จำนวน 28 คน
– หญิง จำนวน 15 คน
ครูอาสาสมัคร 1 คน
นายนาวี แก้วประไพ ครูอาสาฯกศน.
ครูประจำกลุ่ม 3 กลุ่ม
1. นางเยาวเรศ งานดี
2. นางสุรางค์พิมล เพ็ชรเพ็ง
3. นางขวัญจิตร วรรณปานไพร
4. นางสาวกรกมล วรรณปานไพร

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s